તા-૧૨-૦૪-૧૦ ના રોજ બપોરે મારા બ્લોગ નો ગુજરાતી બ્લોગવિશ્વ ના સંચાલકે ઉપરની પોસ્ટ વાંચી કદાચ ઉમેરો કર્યો પણ સાથે  સાથે મને email માં ધમકી કહી શકાય તેવા શબ્દો થી ડરાવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.તે નીચે છે આપ સૌ પણ વાંચો બ્લોગ જગત માં પણ માફિયાગીરી .તેમણે મોકલેલ email સમય અને શબ્દો સાથે નીચે વાંચી શકો છો.

from Vinay Khatri <ask2vinay@gmail.com>
to web tacker <wbtacker320@gmail.com>
date Mon, Apr 12, 2010 at 8:36 PM
subject Re: નમસ્કાર
mailed-by gmail.com
signed-by gmail.com

hide details 8:36 PM (55 minutes ago)

What hap. to the anti piracy movement?
What hap. to jodni sudhar abiyan?
What hap. to vyasan mukti jumbesh?
What hap. to vada centre? Vada no navo ghan utaryo k nahi?
You stupid bugger. I had recognised you. Have maja aavshe!

– Show quoted text –

તેમણે મને You stupid bugger , ગાળ કહી શકાય તેવા શબ્દો દ્વારા તેમના  સંસ્કારો નું પ્રદર્શન કર્યું છે તે આપ સૌ જોઈ શકો છો.

તેઓએ મારા બ્લોગ પર મુકેલ પોસ્ટમાં કેટલીય અસભ્ય કોમેન્ટ મૂકી હતી તે મેં અપ્રુવ ન કરીને દૂર કરી છે. એ  સિવાય તેમણે મુકેલી કેટલીક કોમેન્ટ વાંચજો તમને ખ્યાલ આવશે કે તેઓ નવા બ્લોગર સાથે કેવું વર્તન કરે છે.