મેં વિનયભાઈ ના ગ્રુપ ના મેમ્બરોને email મોકલ્યો છે જેથી તેમના મિત્રો  તેમને જાણી શકે પણ કદાચ તે બીજાને  email  ના મોકલે માટે અહિયાં ફરી મુકું છુ. નેટ જગતના મોટા ગણાતા આ ખોટાઓને લોકો જાણે.
from web tacker <wbtacker320@gmail.com>
to gujblog@googlegroups.com
date Tue, Apr 13, 2010 at 7:35 PM
subject વિનયભાઈ ની શરાફત
mailed-by gmail.com
hide details 7:35 PM (8 minutes ago)

વિનય ભાઈ કેવી સભ્ય ભાષા માં વર્તન કરે છે તે જુઓ.કેવી સભ્ય ભાષા You
stupid bugger. I had recognised you. Have maja aavshe વાપરે છે.

from    Vinay Khatri <ask2vinay@gmail.com>
to      web tacker <wbtacker320@gmail.com>
date    Mon, Apr 12, 2010 at 8:36 PM
subject         Re: નમસ્કાર
mailed-by       gmail.com
signed-by       gmail.com

hide details 8:36 PM (55 minutes ago)

What hap. to the anti piracy movement?
What hap. to jodni sudhar abiyan?
What hap. to vyasan mukti jumbesh?
What hap. to vada centre? Vada no navo ghan utaryo k nahi?
You stupid bugger. I had recognised you. Have maja aavshe!

વિનય ભાઈ આ email બધાને મોકલશો અને બેન ના કરતા.